PRO DEO OF TWEEDELIJNSBIJSTAND │ GRATIS JURIDISCHE BIJSTAND ADVOCAAT
logo prodeoadvocaten oud

Uitnodiging tot verhoor
Uccle

Advocaat aanvragen die u belangen verdedigt.
Pro Deo of juridische tweedelijnsbijstand.

Kom in contact met een advocaat! Voorbeeld van een uitnodiging to verhoor.

Uitnodiging tot verhoor Uccle.

Lokale Politie Bijlage 1 / blz 1 aan PV nr.: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024
Politie Zone.

NAAM 

ADRES
Uccle
LAND
Aanvankelijk PV: XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2023

Tel: / Fax: police.belgium.eu
E-mail: @police.belgium.eu

SCHRIFTELIJKE UITNODIGING voor categorie III met mededeling van rechten
voor het verhoor van een MEERDERJARIGE verdachte van feiten
waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

 

UITNODIGING TOT VERHOOR

 • Op ØØ/ØØ/2024 om ØØuØØ uur
 • straat te Uccle

En volgende documenten mee te brengen: ID-kaart
Indien u op geen van de gestelde dagen en uren kan aanwezig zijn, gelieve contact op te nemen om een andere afspraak vast te leggen.

U kan dit doen op het telefoonnummer ØØØ-ØØ.ØØ.ØØ.

U zal gehoord worden over feiten die u ten laste kunnen worden gelegd en die een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd, meer bepaald:

 • Wederrechtelijke vrijheidsbeneming
 • Opzettelijke slagen en verwondingen
 • Inbreuken op de wapenwetgeving
 • Inbreuken op de drugswetgeving
 • Criminele organisatie
 • Inbreuken betreffende springstoffen
 • Opzettelijke vernieling door ontploffing met onbekende lichamelijke gevolgen, in een bewoonde plaats, bij nacht

  te straat te  Uccle dd. ØØ/ØØ/ØØØØ

Gelieve uw rechten die hierna worden uitgelegd:

 1. U wordt als verdachte verhoord en hebt het recht om voor dit verhoor over voormelde feiten een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een toegewezen advocaat (zie verder onder punt 9). U bent vrij dit te doen maar u moet daar wel zelf voor zorgen. Indien u een advocaat raadpleegt, legt u deze uitnodiging best voor aan uw advocaat zodat hij ook op de hoogte zou zijn van de feiten waarover u zal verhoord worden. U hebt eveneens het recht u door uw advocaat te laten vergezellen en bijstaan tijdens het verhoor en spreekt dat best met hem op voorhand af. Hoe dan ook wanneer u zich aanmeldt voor het verhoor, wordt u geacht een advocaat te hebben geraadpleegd.
 2. Tijdens het verhoor heeft u de keuze na bekendmaking van uw identiteit om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen ofte zwijgen.
 3. U kan tijdens het verhoor niet verplicht worden uzelf te beschuldigen.
 4.  Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt en bijgevolg tegen uzelf of tegen andere personen worden aangewend.
 5. Tijdens het verhoor kan u vragen dat alle vragen die u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de door u gebruikte bewoordingen.
 6. U bent niet van uw vrijheid benomen en u kan bijgevolg op elk ogenblik gaan en staan waar u wil.
 7. Hou er wel rekening mee dat de procureur des Konings of onderzoeksrechter naargelang de omstandigheden een arrestatie kan bevelen tijdens het opsporingsonderzoek. Er wordt u bijgevolg de raad gegeven gevolg te geven aan deze uitnodiging. U kan tijdens het verhoor vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 8. U mag gebruik maken van documenten die in uw bezit zijn, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en mag tijdens de ondervraging of later, vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van verhoor of bij het dossier worden gevoegd.
 9. Indien u over onvoldoende inkomsten beschikt om een advocaat te betalen, zijn de artikelen 508/13 tot en met 508/18 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van juridische tweedelijnsbijstand eventueel van toepassing. In dat geval dient u zelf contact te nemen met het bureau voor juridische bijstand gevestigd in het gerechtsgebouw en de toewijzing van een advocaat te vragen (BJB).
 10. In bijlage wordt de schriftelijke verklaring van uw rechten gevoegd in de taal van de rechtspleging.

BELANGRIJKE INFO

 • Telefonisch worden GEEN mededelingen gedaan wat betreft de aard of de inhoud van het dossier
 • Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent, dient u sowieso eerst een afspraak te maken
Voor kennisname (Enkel bij persoonlijke overhandiging)Handtekening
Naam en voornaamgenodigde
 • Voorzie voldoende tijd: ongeveer 30 tot 150 minuten

Eerste Inspecteur, naam en voornaam

Lokale onderzoeksdienst recherche@police.belgium.eu

ONTVANGSTBEWIJS VAN DE UITNODIGING VOOR EEN EERSTE VERHOOR

Notitienummer: Bijlage aan PV nr  XX.ØØ.XX.ØØØØØØ/2024 dd ØØ/ØØ/2024

Op ………………..(dag) om (uur) heeft genodigde de uitnodiging om verhoord te worden uitgaande van Uccle in ontvangst genomen.

Te ondertekenen door betrokkene


Of

Die weigert te ondertekenen.

TEAM prodeoadvocaten.be

Steeds tot uw dienst!

Scroll naar boven
logo prodeoadvocaten.be pro Deo advocaat aanvragen pro deo aanvragen prodeo contacteren vraag juridische bijstand aan gratis advies raadsman advocaat wanneer laag of geen inkomen kom in contact met goede advocaat die u verdedigt

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze